ФУТСАЛ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ФУТСАЛ
Наставник/наставници: Проф. др Славко Молнар
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да се упознају студенати са основама технике и тактике футсала као и правилима игре и да омогући њихово савладавање са циљем каснијег примењивања истог у пракси.

Исход предмета

Студент који је успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен да разуме службена правила игре футсала, да познаје и разуме значај службених правила игре за обучавање и усавршавање активности у футсалу, да врши обучавање активности (техничко-тактичких елемената и акционих целина) у футсалу са аспекта примене свих релевантних методичких законитости и принципа, да познаје основе индивидуалне, групне и колективне тактике одбране, напада и транзиције у футсалу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Историјат футсала, Карактеристике и селекција у футсалу, Правила игре, Периодизација спортског тренинга у футсалу, Планирање и програмирање стручног рада у футсалу, Тестови за проверу моторичких способности, Методички принципи и методе рада, Техничка припрема, Физичка припрема, Тактичка припрема, Теоретска припрема, Припрема и вођење екипе, Лик тренера, Статистика и Закон о спорту.

Практична настава

Игра на два гола, Ударци по лопти – ногом, Ударци по лопти – главом, Специфични ударци по лопти, Примања лопте (стопалом, надколеницом), Примања лопте (груди и глава), Вођења лопте, Специфична вођења лопте, Припрема за колоквијум, Варања (финте), Техника одузимања лопте, Техника голмана, Припрема за колоквијум.

Литература:

Обавезна литература:

Јоксимовић А. (2008). Мали фудбал. Књажевац: Гип Тимок.

Препоручена литература:

Lozano J. (1995). Futbol Sala. Real Federacion Espanola de Futbol.

Hierro, Ј. В. (2017). UEFA Futsal Coaching Manual. Geneve, Switzerland: Union des Associations Europeenes de Football.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Писмени испит 50
Активност у току вежби 10  
Колоквијуми 20
Колоквијум-правила футсала 10