Функционална анатомија 2

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА 2 / ОА8
Наставник/наставници: др Љубица Стојшић-Џуња, др Мирела Ерић, др Душица Марић, др Синиша Бабовић, др Бојана Крстоношић, др Биљана Срдић Галић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са основама анатомије респираторног, дигестивног, кардиоваскуларног, ендокриног, урогениталног, нервног система и чула.

Исход предмета

Исход предмета је стицање основних теоријских и практичних знања из анатомије органских система која ће омогућити разумевање њихове функције, посебно у контексту физичке активности.

Садржај предмета

Теоријска настава

Анатомија респираторног система (нос, ждрело, гркљан, душник, душнице, плућа), анатомија дигестивног система (усна дупља, ждрело, једњак, желудац, танко и дебело црево, јетра, гуштерача), анатомија циркулаторног система (срце, крвни и лимфни судови, лимфно ткиво), анатомија ендокриног система (хипофиза, штитаста, паратироидне жлезде, полне жлезде, надбубрежна жлезда), анатомија урогениталног система (бубрег, мокраћни путеви, мокраћна бешика, мушки и женски полни органи), анатомија централног нервног система (мозак, кичмена мождина), анатомија периферног нервног система (кичмени и мождани живци), анатомија чула

Практична настава

Анатомија респираторног система (нос, ждрело, гркљан, душник, душнице, плућа), анатомија дигестивног система (усна дупља, ждрело, једњак, желудац, танко и дебело црево, јетра, гуштерача), анатомија циркулаторног система (срце, крвни и лимфни судови, лимфно ткиво), анатомија ендокриног система (хипофиза, штитаста, паратироидне жлезде, полне жлезде, надбубрежна жлезда), анатомија урогениталног система (бубрег, мокраћни путеви, мокраћна бешика, мушки и женски полни органи), анатомија централног нервног система (мозак, кичмена мождина), анатомија периферног нервног система (кичмени и мождани живци), анатомија чула.

Литература

1)  Обрадовић Д. Спланхнологија. Нови Сад, 2016.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања   писмени испит  
активност у току вежби 30 усмени испит 70
колоквијум-и   тестови  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата