ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА 1

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА 1 / ОА3
Наставник/наставници: др Љубица Стојшић-Џуња, др Мирела Ерић, др Душица Марић, др Синиша Бабовић, др Бојана Крстоношић, др Биљана Срдић Галић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са основама анатомије локомоторног система (кости, зглобови и мишићи).

Исход предмета

Исход предмета је стицање основних теоријских и практичних знања из анатомије локомоторног система која ће представљати основу за разумевање покрета људског тела и механизама одржавања постуре.

Садржај предмета

Теоријска настава

Анатомска терминологија, оријентационе равни у анатомији, општа остеологија (подела скелета на аксијални и апендикуларни, врсте костију, функција), кости руке, кости ноге, кости кичменог стуба, кости грудног коша, кости главе, општа артрологија (врсте спојева, делови зглоба, покрети), функционална артрологија (спојеви руке, спојеви ноге, спојеви трупа, спојеви главе и врата), општа миологија (подела мишића, функција), функционална миологија (мишићи руке, мишићи ноге, мишићи трупа, мишићи главе и врата).

Практична настава

Кости руке, кости ноге, кости кичменог стуба, кости грудног коша, кости главе, спојеви руке, спојеви ноге, спојеви трупа, спојеви главе и врата, мишићи руке, мишићи ноге, мишићи трупа, мишићи главе и врата.

Литература

1)  Обрадовић Д. Локомоторни систем. Нови Сад, 2015.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања   писмени испит  
активност у току вежби 30 усмени испит 70
колоквијум-и   тестови  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата