Фудбал

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ФУДБАЛ / ОА12
Наставник/наставници: др Славко Молнар
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да се упознају студенати са основама фудбалске технике и тактике као и правилима и да омогући њихово савладавање са циљем да се они могу касније применити у пракси.

Исход предмета

Студент који је успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен да познаје и разуме фудбалска службена правила игре, да познаје и разуме значај службених правила игре за обучавање и усавршавање фудбалских активности, да врши обучавање фудбалских активности (техничко-тактичких елемената и акционих целина) са аспекта примене свих релевантних методичких законитости и принципа, да познаје основе индивидуалне, групне и колективне тактике одбране, напада и транзиције у фудбалу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Историјат фудбала, Карактеристике и селекција у фудбалу, Правила фудбалске игре, Периодизација спортског тренинга у фудбалу, Планирање и програмирање стручног рада у фудбалу, Тестови за проверу моторичких способности, Методички принципи и методе рада, Техничка припрема, Физичка припрема, Тактичка припрема, Теоретска припрема, Припрема и вођење фудбалске екипе, Лик тренера, Статистика у фудбалу и Закон о спорту.

Практична настава

Игра на два гола, Ударци по лопти – ногом, Ударци по лопти – главом, Специфични ударци по лопти, Примања лопте (стопалом, потколеницом, надколеницом), Примања лопте (трбух, груди глава), Вођења лопте, Специфична вођења лопте, Припрема за колоквијум, Варања (финте), Техника одузимања лопте, Техника голмана.

Литература

1)      Радосав., Р. Молнар, С., Смајић, М. (2003). Теорија и методика фудбала. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

2)      Славко, М., Радосав, Р. (2016). Основе фудбала. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања

3)      Joseph A. Luxbacher. (2012). Fudbal Koraci do uspeha. Beograd: Data Status

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 40
активност у току вежби 10 усмени испт  
колоквијум-и 30 тест 10
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата