Физиологија спорта

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ФИЗИОЛОГИЈА СПОРТА / ОА33
Наставник/наставници: др Лукач Дамир, др Наумовић Нада, др Драпшин Миодраг, др Караба Јаковљевић Деа
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са основама физиологије спорта и медицине спорта као и са основним механизмима функционисања различитих органских система и видовима организације регулаторних механизама сложених хомеостатских параметара у функционалне системе вишег степена, индукованих континуираном физичком активношћу различитих облика и врста.

Исход предмета

Савладавање општих принципа и правила понашања у спортској лабораторији. Студент треба да се упозна са основним лабораторијским процедурама функционалних тестирања и да стекне вештине извођења лабораторијских тестова.

Садржај предмета

Теоријска настава

 

Практична настава

Испитивање функционалних способности, одређивање аеробног капацитета, одређивање анаеробног капацитета, одређивање стабилног стања, одређивање срчане фреквенце, мерење артеријског крвног притиска, динамометрија, анализа телесног састава – основна антропометријска мерења.

Литература

1)  Costill D, Wilmore J. Physiology of Sport and Exercise, Human Kinetics, 2015.

2)  Барак O. и сар. Практикум из физиологије спорта, Футура, Петроварадин, Нови Сад, 2006.

3)  Грујић Н. Физиологија Спорта, Футура, Нови Сад, 2004.

4)  Мујовић ВМ. Медицинска физиологија, Фондација солидарност Србије, Београд, 2012.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

предавања; практични рад

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 60
практична настава 20 усмени испит  
колоквијум-и   тестови  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата