ФИЗИОЛОГИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ СПОРТА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ФИЗИОЛОГИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ СПОРТА
Наставник/наставници: Проф. др Лукач Дамир, Проф. др Наумовић Нада, Проф. др Драпшин Миодраг, Проф. др Караба Јаковљевић Деа
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Основни циљеви едукације из физиологије су упознавање студената са основама функционисања органа и органских система као и видовима њихове организације у сложене функционалне системе.

Упознавање студената са основама физиологије спорта и медицине спорта као и са основним механизмима функционисања различитих органских система и  видовима организације регулаторних механизама сложених хомеостатских параметара у функционалне системе вишег степена, индукованих континуираном физичком активношћу различитих облика и врста.

Исход предмета

Упознавање студената са основним механизмима функционисања различитих органских система и видовима организације регулаторних механизама сложених хомеостатских параметара у функционалне системе. Упознавање са сложеним нервним и хуморалним регулаторним механизмима различитих функционалних система. Савладавање општих принципа и правила понашања у спортској лабораторији. Студент треба да се упозна са основним лабораторијским процедурама функционалних тестирања и да стекне вештине извођења лабораторијских тестова.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у физиологију, дисање, крв, крвоток и лимфоток, варење, ресорпција, промет материје и енергије, терморегулација, раздражљива ткива, анализатори, мишићи, вегетативни нервни систем, ендокринологија, физиологија централног нервног система.

Практична настава

Раздражљива ткива, мишићи, дисање, варење, срце и циркулација, крв, излучивање, анализатори, ЦНС.

Испитивање функционалних способности, одређивање аеробног капацитета, одређивање анаеробног капацитета, одређивање стабилног стања, одређивање срчане фреквенце, мерење артеријског крвног притиска, динамометрија, анализа телесног састава – основна антропометријска мерења.

Литература:

Обавезна литература:

1)      Guyton АC. (2008). Медицинска физиологија, Савремена администрација.

Препоручена литература:

Стерио Ђ. и сар. (2014). Практикум из физиологије, Медицински факултет Нови Сад.

Мујовић ВМ. (2012).Медицинска физиологија, Фондација „Солидарност Србије“, Београд.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, практични рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Писмени испит 60
Практична настава 30