Физичко васпитање за целоживотни фитнес

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Физичко васпитање за целоживотни фитнес
Наставник/наставници: Проф. др Вишња Ђорђић, Асис. др Лидија Марковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти овладају ефективним стратегијама промоције здравственог фитнеса ученика у контексту актуелног курикулума физичког васпитања.

Исход предмета

Студенти ће овладати напреднијим концептима здравственог фитнеса, стећи продубљена знања о принципима вежбања и исхране школске деце, и оспособиће се за самостално планирање и спровођење наставних активности усмерених на целоживотни фитнес ученика.

Садржај предмета

Теоријска настава

Недеља 1: Физичко васпитање и целоживотни фитнес. Недеља 2: Физичка активност школске деца и младих.

Недеља 3: Мотивисање ученика да буду физички активни током целог живота. Недеља 4: Кардиореспираторна издржљивост: значај и методе развоја.

Недеља 5: Мишићна снага и издржљивост: значај и методе развоја. Недеља 6: Флексибилност: значај и методе развоја.

Недеља 7: Телесна композиција: значај и методичке напомене. Недеља 8: Основе исхране школске деце и омладине

Недеља 9: Безбедност и хигијена вежбања. Недеља 10: Методе здравствене едукације.

Недеља 11: Здравствени фитнес у актуелном курикулуму физичког васпитања. Недеља 12: Планирање наставних активности из области здравственог фитнеса Недеља 13: Планирање наставних активности из области здравственог фитнеса Недеља 14: Методе процене здравственог фитнеса.

Недеља 15: Процена когнитивних и афективних исхода учења.

 

Практична настава

Недеља 1: Здравствени фитнес (health-related fitness) и специфични фитнес (skill-related fitness). Недеља 2: Израда недељног плана физичке активности.

Недеља 3: Различите стратегије мотивисиња ученика за физичку активност.

Недеља 4: Развој кардиореспираторне издржљивости у настави физичког васпитања. Недеља 5: Развој мишићне снаге и издржљивости у настави физичког васпитања.

Недеља 6: Развој флексибилности у настави физичког васпитања. Недеља 7: Одређивање телесне композиције ученика.

Недеља 8: Дневни јеловник уравнотежене исхране. Недеља 9: Анализа ризика у настави физичког васпитања.

Недеља 10: Израда наставних средстава за здравствену едукацију.

Недеља 11: Анализа актуелних наставних планова и програма физичког васпитања. Недеља 12: Годишњи и месечни исходи из здравственог фитнеса

Недеља 13: Микропланирање у настави физичког васпитања

Недеља 14: Обавезна батерија тестова за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности Недеља 15: Обавезна батерија тестова за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности

Литература

 

Ayers, S., & Sariscsany, M. J. (2013). Fizičko vaspitanje za celoživotnu formu. DATA Status.

Ostojić, S. (Ur.). (2017). Vodič za zdrave životne navike: ishrana i fizička aktivnost. DATA Status.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Интерактивна предавања, дискусија, проблемско учење, сарадничко учење, практичан самостални рад уз супервизију

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Похађање предавања 15
Практична настава 45 Писмени или усмени испит 40
*максимална дужна 2 странице А4 формата