Физичко и здравствено васпитање

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ / ОА17
Наставник/наставници: др Маја Батез
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је стицање неопходних знања о целокупном васпитно образовном процесу предмета физичко и здравствено васпитањe као и припрема за професионално занимање кроз непосредну праксу у школи.

Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе, биће оспособљен да демонстрира вредности физичке активности, дефинише циљ физичког васпитања и здравственог васпитања, разуме значај физичке активности и физичког образовања у циљу образовања у школи, дефинише раст и сазревање деце у школи, опише утицај пубертета на раст и развој дечака и девојчица, дефинише локомоторне вештине, осмишљава и планира развојно–прилагођени програм физичког и здравственог васпитања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у Физичко и здравствено васпитање, Здравствене и развојне користи физичког васпитања, У сусрет мисији основне школе, Карактеристике успешних школа, Физичка активност и мисија основне школе, интегрисање надлежности, Задовољавање дететових потреба, Раст и моторички учинак, Моторички учинак током детињства, Рефлекси и реакције, Основне моторичке вештине, Физичке активности за децу, Користи од бављења физичким активностима, Структура тела, Биолошке и физиолошке разлике код ученика, Психо- социјални фактори у физичком васпитању (мотивација, конкуренција, сарадња), Припрема за наставу физичког васпитања, Планирање и програмирање рада, Припрема за наставу физичког васпитања – Уводни, Припремни део часа, Припрема за наставу физичког васпитања – Главни део часа, Припрема за наставу физичког васпитања – Завршни део часа, Организација за наставу, Наставни приступ, Планирање и програмирање наставног програма.

Практична настава

Час физичког васпитања, Огледни часови у основној школи, Средства физичког васпитања, Огледни часови у основној школи, Методички организациони облици рада, Огледни часови у основној школи, Организационе форме рада, Огледни часови у основној школи, Упутства за израду припреме часа физичког васпитања, Огледни часови у основној школи, Планирање и програмирање, Огледни часови у основној школи.

Литература

1)      Батез, М. (2018): Час физичког вежбања. Факултет спорта и физичког вапитања , Нови Сад.

2)      Thomas, K.T., Lee, A.M., Thomas J.R. (2008). Physical education methods for elementary teachers. Human Kinetics

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 15 писмени испит 40
практична настава усмени испит
колоквијум-и 10
активност у току вежби 35
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата