ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ОДРАСЛИХ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ОДРАСЛИХ
Наставник/наставници: Доц. др Јован Вуковић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Објаснити значај физичког васпитања, здравственог васпитања и редовног вежбања на јавно здравље одраслих особа и дати смернице студентима за промоцију, евалуацију и повећање редовне физичке активности код одраслих особа. Представити и објаснити негативан утицај седентарног начина живота на целокупно здравље (кардиореспираторна обољења, метаболичка обољења, гојазност, мишићно-скелетни поремећаји, канцери, ментално здравље). Упознавање студената са начинима, циљевима, методама, организацијом, батеријом тестова и значајем вежбања код одраслих особа.

Исход предмета

Оспособљеност студената у разумевању: 1) процеса и значаја бављења физичком активношћу код одраслих особа, 2) сениор фитнес теста, 3) критеријумских и референтних стандарда, 4) протокола тестирања, 5) интерпретирања и коришћења резултата тестирања, 6) сениор фитнес тест софтвера, 7) евалуацији програма вежбања и испитаника

Садржај предмета

Теоријска настава

Основе јавног здравља и кинезиологије и њихова интеракција, Теорије старења (биолошка, социолошка, психолошка), Физички развој, сазревање и старење, Локомоторика код одраслих особа, Телесна композиција и вежбање код одраслих особа, Дефинисање параметара функционалног фитнеса, Утицај вежбања на компоненте здравља (физичку, социјалну, емоционалну, интелектуалну, духовну), Препоручене вежбе за одрасле особе, Дефинисање и извођење моторичких тестова код одраслих особа, Тумачење резултата тестирања и фидбек.

Практична настава

●                 Препоруке и стратегија за већу физичку акивност одраслих, Утврђивање конзистентних протокола тестирања, Процедуре и разматрања пре тестирања, Сениор фитнес тест батерија тестова (лични картон, мерни инструменти, тестови), Извођење тестова, Групно тестирање, Мотивација учесника, Смернице за физичку активност и вежбање одраслих особа, Смернице за структурисане вежбе у циљу поправљања Сениор фитнес тест резултата

Литература

●        Обавезна литература

●        Sharkey, B. i Gaskill, S. (2008). Vežbanje i zdravlje. Beograd: Data Status. Део 1, поглавља 2 и 3; Део 2, поглавља 4 и 5; Део 3, поглавље 8; Део 4, поглавље 13.

●        Препоручена литература

●        Hejvud, М.К., Gečel, N. (2020): Motorički razvoj tokom života (prevod), Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, DATA STATUS, ISBN: 978-9940-722-00-5

Van Norman, K.A. (2010). Exercise and wellness for older adults, Human Kinetics, ISBN: 9780736057684

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Фронтални метод (предавања), практична настава, групно решавање постављених проблема, интерактивне радионице и дискусија, консултативна настава.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

 

Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 30
Колоквијуми 20