ФИТНЕС ЈОГА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ФИТНЕС ЈОГА
Наставник/наставници: Проф. др Милан Цветковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је код студената створити јасну слику о значају фитнес joгe за целокупни антрополошки статус и постизање и одржавање доброг здравља, као и довести студенте из стадијума потпуног вежбача почетника до стадијума где ће уз помоћ основних усвојених знања моћи самостално квалитетно вежбати и руководити вежбањем других.

Исход предмета

Студент који је успешно реализовао све предметне обавезе, оспособљен је да: популарише вежбање фитнес јоге, организује и реализује програмске садржаје из фитнес јоге у предшколским установама, основној и средњој школи, као и са одраслим и старијим особама, разумевајући и поштујући специфичности сваке популације.

Садржај предмета

Теоријска настава

Упознавање са историјатом вежбања фитнес јоге и јоге у свету и код нас. Упознавање са припремом за вежбање фитнес јоге, правилима понашања и безбедношћу током вежбања. Упознавање са принципима вежбања јоге – (исправним) менталним ставом, свесности (пажњом), опуштеношћу, спорим извођењем покрета и правилим дисањем. Упознавање са деловима (структуром) фитнес јога часа. Упознавање са јога техникама прочишћавања организма. Упознавање са креирањем програма вежби за различите намене и популације. Упознавање са реквизитима у фитнес јоги. Упознавање са  правилном исхраном фитнес јога вежбача.

Практична настава

Разумевање упутстава и упозорења пре, током и након вежбања фитнес јоге. Концентрација на предстојеће вежбање на почетку часа фитнес јоге. Вежбе јога загревања – „чарана“. Стојећи положаји (асане), чучећи положаји, седећи положаји, положаји за јачање и истезање леђних мишића, положаји за јачање и масажу стомачних мишића, увртања, вежбе равнотеже, обрнути положаји, протезања, основни циклуси положаја (асана), јога дисање – пранајама, технике прочишћавања организма, јога релаксација – јога нидра. Вежбање фитнес јоге са реквизитима. Вежбање фитнес јоге у пару. Креирање фитнес јога програма вежбања.

Литература:

1)      Обавезна литература:

2)      Петровић, Д. (1997). Хатха јога за почетнике. Суботица: ЖАЦ-промет.

3)      Препоручена литература:

4)      Ван Лизбет, А. (1977). Учим јогу. Загреб: Напријед.

Скот, Џ. (2010). Аштанга Јога: Постепени водич до динамичке јоге. Београд: Езотериа.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, практични колоквијуми, писмена провера знања, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 30 Писмени испит 30
Колоквијуми 30 Писмени тест 10