ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ
Наставник/наставници: Милка Имброњев
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испит предмета – Енглески језик
Циљ предмета

Овладавање језичким вештинама за потребе струке, достизања успешног нивоа писмене и усмене комуникације на енглеском језику и стицање основе за даље усавршавање у струци.

Исход предмета

Успешно овладавање следећим језичким спосoбностима: писмена и усмена комуникација у свакодневним професионалним ситуацијама и разумевање аутентичних текстова из спортске области и усвајање стандардне спортске терминологије у енглеском и српском језику.

Садржај предмета

Теоријска настава

Утврђивање и продубљивање претходно стеченог граматичког и лексичког знања. Обрада општих и стручних текстова на енглеском језику из корпуса спортске литературе. Слушна перцепција и говорне вежбе. Компаративни и контрастивни аспекти спортске терминологије.  Изграђивање енглеско-српске контактнојезичке компетенције. Стварање навике употребе речника и овладавање вештином коришћења речничких информација.

Литература:

Обавезна литература:

Милић, М., Панић-Кавгић, О., Кардош, А. (2021). Нови енглеско-српски речник спортских термина. Издавачка кућа Прометеј, Нови Сад.

Препоручена литература:

Имброњев, М. (2021). Енглески у спорту. Факултет спорта и физичог васпитања у Новом Саду.

Спортски часописи, новине, аудио и видео-материјал.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40
Уређен енглеско-српски појмовник спортских термина 20 Усмени испит 20
Ваннаставне активности 10