Енглески језик

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / ОА11
Наставник/наставници: др Мира Милић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са терминологијом дисциплина повезаних са спортом и њихово оспособљавање за комуникацију у областима тих дисциплина. Упознавање са кључним граматичким јединицама неопходним у свакодневном говору, као и стицање свих неопходних вештина за активно служење енглеским језиком. Све поменуто треба да допринесе сврсисходном коришћењу енглеског језика, у смислу свесне и самоуверене артикулације мисли на страном језику.

Исход предмета

Студент који је успешно реализује све предметне обавезе треба да познаје кључне граматичке и лексичке јединице неопходне у свакодневном говору, да познаје основне терминолошке одреднице спорта и сродних дисциплина, њихову творбу и стандардизацију, као и контрастивни аспект енглеског и српског језика у терминологији спорта, да познаје основна правила кореспонденције на енглеском језику, да је оспособљен за читање стручних текстова с разумевањем, да је оспособљен за споразумевање у писаној и усменој комуникацији, да је оспособљен за састављање извештаја о неком спортском догађају, да користи референтну литературу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Уводне напомене у вези са литературом, градивом, начином извођења наставе и полагањем испита, дијагностички тест,“Olympic Games”, именице (множина, род, творба), “Sports: Pros and Cons”, придеви (творба и поређење), “The Human Body”, “The S Factors”, фразни глаголи, “Sources of Energy”, деривација, “Keeping Fit”, творба одричних придева, “Drugs in Sport”, превођење термина са енглеског језика на српски, “Going to the Doctors”, заповедни начин, “Aesthetics in Sports”, фразни глаголи са предлогом „up” и “оff”, “The Sociology of Sport”, деривација именица, придева и прилога, обрада текста из новина и анализа лексичких односа, презентација и анализа семинарских радова, емитовање филма из спортске области и увежбавање слушања са разумевањем, понављање градива за писмени испит.

Литература

1)      В. Васић, Г. Нејгебауер, Т. Прћић (2001). Do you speak angloserbian? Речник новијих англицизама: Нови Сад: Змај.

2)      Милић, M. (2004). English in Sports. Нови Сад: Прометеј.

3)      Милић, M. (2006). Енглеско-српски речник спортских термина. Нови Сад: Змај.

4)      Марфи – Р. Мурпхy (1994). English Grammar in Use. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

5)      Спортски часописи, новине, аудио/видео-материјал.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 15 писмени испит 30
практична настава усмени испт 20
ваннаставне активности 15 тест
семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата