ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Наставник/наставници: Милка Имброњев
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са терминологијом дисциплина повезаних са спортом и њихово оспособљавање за комуникацију у областима тих дисциплина. Упознавање са кључним граматичким јединицама неопходним у свакодневном говору, као и стицање свих неопходних вештина за активно служење енглеским језиком. Све поменуто треба да допринесе сврсисходном коришћењу енглеског језика, у смислу свесне и самоуверене артикулације мисли на страном језику.

Исход предмета

Студент који је успешно реализује све предметне обавезе треба да познаје кључне граматичке и лексичке јединице неопходне у свакодневном говору, да познаје основне терминолошке одреднице спорта и сродних дисциплина, њихову творбу и стандардизацију, као и контрастивни аспект енглеског и српског језика у терминологији спорта, да познаје основна правила кореспонденције на енглеском језику, да је оспособљен за читање стручних текстова с разумевањем, да је оспособљен за споразумевање у писаној и усменој комуникацији, да је оспособљен за састављање извештаја о неком спортском догађају, да користи референтну литературу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Уводне напомене у вези са литературом, градивом, начином извођења наставе и полагањем испита, дијагностички тест. “Athletics”, именице (множина, род, творба), “Basketball”, члан (употреба), “Boxing”, придеви (творба и поређење), “Football”, заменице и предлози, “Gymnastics”, прилози, “Swimming”, глаголи и временски облици, “Tennis”, пасив, “Skiing”, кондиционалне клаузе, “Hockey”, фразни глаголи са предлогом „up” и “оff”, “Golf”, обрада текста из новина и анализа лексичких односа, презентација и анализа семинарских радова, емитовање филма из спортске области и увежбавање слушања са разумевањем, понављање градива за писмени испит.

Литература:

Обавезна литература:

Имброњев, М. (2021). Енгески у спорту. Факултет спорта и физичог васпитања у Новом Саду.

Препоручена литература:

Милић, М., Панић-Кавгић, О., Кардош, А. (2021). Нови енглеско-српски речник спортских термина. Издавачка кућа Прометеј, Нови Сад.

Спортски часописи, новине, аудио и видео-материјал.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 15 Писмени испит 30
Ваннаставне активности 15 Усмени испит 20
Семинари 20