Џудо

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЏУДО / ОА25
Наставник/наставници: др Патрик Дрид
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета

Да се развије способност коришћења научне и стручне литературе о џудоу. Упознавање са законитостима трансформације антрополошког статуса деце под утицајем различитих средстава заступљених у тренажном процесу џудоа. Практично савладавање основних техничких карактеристика џудо спорта.

Исход предмета

Након реализованог курса студенти ће бити оспособљени да разумеју и самостално планирају, програмирају и реализују наставу џудоа у школама.

Садржај предмета

Теоријска настава

Историја џудоа, Организационе форме у џудоу, Структурална анализа џудоа, Исхрана и опоравак џудиста, Технике бацања у џудоу, Партерна џудо техника, Методика обучавања у џудоу, Методика усавршавања џудоа, Детекција, идентификација, селекција и тренинг младих џудиста, Тактичка припрема џудиста, Психолошка припрема џудиста, Планирање и програмирање тренинга џудиста, Тестирање способности џудиста, Правила суђења и судијске одлуке у џудоу, Џудо кате.

Практична настава

Обука технике падања, Обука ножних техника бацања (Деаши бараи, Окури аши бараи), Обука ножних техника бацања (Коучи гари, Оучи-гари), Обука ножних техника бацања (Осото гари), Обука бочних техника бацања (Коши гурума, Уки гоши), Обука бочних техника бацања (Цурикоми гоши, Хараи гоши, Учи мата), Обука ручних техника бацања (Сеои технике), Обука ручних техника бацања (Мороте гари, Ката гурума), Обука ручних техника бацања (Таи отоши), Обука пожртвованих техника бацања (Томое наге), Обука техника имобилизације-захвати држања (Осекоми ваза), Обука технника имобилизације-технике гушења (Шиме ваза), Обука техника имобилизације-технике полуга (Кансецу ваза), Технике комбинације, Примена правила спортске борбе.

Литература

1)      Дрид, П. (2014). Џудо. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања

2)      Дрид, П., Тодоров, И. (2014). Џудо: наука и пракса. Београд: Дата Статус.

3)      Drid P. (2017). Science and medicine in combat sports. New York: Nova Science Publishers, Inc.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 15 писмени испит 10
практична настава 15 усмени испит 10
колоквијум-и 40 практични испит  
семинари 10    
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата