др Маја Батез

Редовни професор
Катедра за физичко и здравствено васпитање

Редовни професор на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду за ужу научну област Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, група предмета Теорија и методика физичког васпитања и Комуникационе вештине у физичком васпитању. Дипломирала, магистрирала и одбранила докторску дисертацију на истоименом Факултету. Предаје на сва три нивоа студија. На основним студијама предаје Теорију и методику физичког васпитања 1 и 2 и Комуникационе вештине у физичком васпитању. На мастер студијама предаје Истраживања у физичком васпитању, Моторички развој током живота и Сигурно и ефикасно вежбање за младе. Ангажована је и на докторским студијама, и то на предмету Евалуација у физичком васпитању и спорту и Иновације у педагогији спорта. Под њеним менторством урађено је преко осамдесет завршних радова на основним и мастер студијама, као и једна докторска дисертација. Аутор је или коаутор преко 70 научних радова објављених у истакнутим националним и међународним часописима. Члан је истраживачког тима у више научних пројеката. 2017. године, усавршавала се у Риму на Универзитету «Foro Italico” у оквиру програма мобилности академског особља. Током 2018. године, усавршавала се у оквиру програма усавршавања академског особља “Train”, модул Комуникационе и презентационе вештине. Аутор је уџбеника намењеног студентима „Час физичког и здравственог васпитања“, који је део обавезне литературе на предметима Теорија и методика физичког васпитања 1 и 2. Уредила је и извршила редактуру иностране литературе на српски језик (уредник издања) под насловом „Методе физичког васпитања за наставнике у основој школи“, намењене наставницима и студентима. Креирала је нови изборни предмет Комуникационе вештине у физичком васпитању, утемељен на богатом научноистраживачком искуству и дугогодишњем раду са студентима. Фокус њеног рада је осавремењивање приступа и метода трендова модерне наставе и унапређење методике наставе кроз усавршавање комуникационих компетенција. Године 2018. године др Маја Батез је именована за председника Комисије за полагање испита за дозволу за рад (лиценцу) наставника Физичког васпитања.