др Илона Михајловић

Редовни професор
Катедра за индивидуалне спортове

Редовни професор, је рођена 27.05.1967. године у Новом Саду, где уписује Факултет физичке културе и дипломира 1991. године. Магистрирала је са тезом под насловом „Релације антропометријских карактеристика, моторичких и функционалних способности деце селекционисане за атлетику са резултатима трчања на 30 метара“ 1996. године, а докторску дисертацију под насловом „Утврђивање нивоа тренираности врхунских спортиста на основу функционалних показатеља“ одбранила 2000. године на истом Факултету. Од 1992. Године ради на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду у свим звањима почевши од асистента приправника, да би 2010. године била изабрана за редовног професора. Ужа област рада су Основне дисциплине у спорту и физичком васпитању, а предаје на групи предмета Атлетика на свим нивоима студија. У више мандата била је члан и председник Савета Факултета, као и шеф Катедре за индивидуалне спортове. Представник је Факултета у Удружењу универзитетских наставника Војводине, председник Комисије за издавачку делатност Факулета, Лице за безбедност и здравље на раду на Факултету са лиценцом Републике Србије, као и члан других факултетских и универзитетских тела. У својој каријери објавила је више десетина научних и стучних радова, скрипта и уџбеник. Учествује као предавач на различитим стручним семинарима и научним конференцијама. Такође је члан Комисије за лиценцирање наставника физичког васпитања Републике Србије. Учествовала је као истраживач у неколико вишегодишњих пројеката, финансираних од стране ресорног републичког и покрајинског министарства, као и Министарства Републике Српске. Члан је рецензентског одбора једног стручног и једног научног часописа и била је рецензент 7 научних књига и уџбеника. Била је члан Управног одбора Атлетског савеза Војводине у два мандата, члан Управног одбора Академског атлетског клуба Нови Сад и члан Надзорног одбора АСВ. Активан је сарадник Црвеног крста Војводине и Завода за трансфузију крви Војводине. Говори енглески и мађарски језик.