Докторске студије

Студијски програм докторских академских студија из области физичког васпитања и спорта има следеће циљеве:

 • постизање одговарајућих компетенција и академских звања у области физичког васпитања и спорта;
 • оспособљавање студената за самосталан практичан и теоријски научно-истраживачки рад у области физичког васпитања и спорта кроз едукацију везану за дизајнирање, извођење и евалуацију експерименталних и епидемиолошких студија, имплементацију статистичких метода у процени и интерпретацији резултата истраживања, као и критичку анализу истраживачких студија;
 • оспособљавање студената за ширење усвојених научних сазнања и имплементацију научно верификованих резултата истраживања у пракси, те идентификацију и решавање стратешки важних питања у области физичког васпитања и спорта;
 • оспособљавање студената за наставни и научни рад у високошколским установама, истраживачким организацијама и другим специјализованим установама у области физичког васпитања и спорта;
 • оспособљавање студената за даљи научни/професионални развој и континуирано образовање у области физичког васпитања и спорта;
 • оспособљавање студената за интердисциплинарни научно-истраживачки рад и сарадњу са стручњацима других профила у области физичког васпитања и спорта;
 • омогућавање студентима да задовоље специфичне образовне потребе кроз реализацију изборног дела студијског програма;
 • оспособљавање студената да самостално осмисле, израде и одбране докторску дисертацију, као оригинални допринос научном сазнању у области физичког васпитања и спорта;
 • проширење базе научних радника у области физичког васпитања и спорта.

Опште и специфичне компетенције: Компетенције које се стичу кроз докторске студије усмерене су на стицање интердисциплинарних знања и трансферних вештина. Опште компетенције тичу се напредних способности критичке анализе, евалуације и синтезе нових и сложених идеја, сналажење у новим ситуацијама и унутар непредвидљиво, динамичног контекста. Специфичне компетенције подразумевају оспособљеност студената да осмисле, дизајнирају и реализују релевантно истраживање у подручју физичког васпитања и спорта. Кроз оригинално научно истраживање, уз поштовање високих академских и професионалних стандарда, студенти доприносе постојећем корпусу знања из одабране области. Такође, демонстрирају супериорно познавање сложених питања и проблема у одабраној области, развијене академске и професионалне вештине важне за управљање истраживачким пројектима у области спорта и физичког васпитања, као и комуницирање са општим и научним аудиторијумом у вези са истраживачким резултатима. Експертско знање подразумева значајно проширено и продубљено знање у подручју физичког васпитања и спорта, у односу на знање стечено током другог циклуса студија (мастер студије).

Лице које је завршило докторске академске студије на студијском програму Доктор наука – физичко васпитање и спорт, израдило и одбранило докторску дисертацију, стиче академско звање Доктор наука физичког васпитања и спорта.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Линкови од значаја:

Курикулум докторских студија на српском језику

Curriculum of Doctoral Academic Studies in English

Одлука о извођачима наставе

Правилник о докторским студијама

Правила полагања изборних предмета

Категоризација часописа

Документација потребна за пројекат докторске дисертације

Распоред часова – зимски семестар школске 2022/23. године

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА И ОВЕРУ СЕМЕСТРА ЗА 2022/2023. ГОДИНУ

 

Напомена: Оцењивање из предмета Самосталне научне активности кориговано је посебном одлуком да се објављивање радова у часопису Факултета спорта и физичког васпитања вреднује следећим критеријумом:

 • два објављена рада објављена, или прихваћена за објављивање, у часопису Вежбање и квалитет живота (Exercise and quality of life) – оцена 10
 • један рад објављен, или прихваћена за објављивање, у часопису Вежбање и квалитет живота (Exercise and quality of life) – оцена 9