ДИЈАГНОСТИКА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ДИЈАГНОСТИКА
Наставник/наставници:  Доц. др Татјана Тривић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са оновним принципима дијагностике у спорту и физичком васпитању. Оспособљавање студената да самостално изводе теренске и лабораторијске тестове на популацији деце, одраслих особа и спортиста као и да студенти науче да вреднују резултате тестирања уз употребу дијагностичких алата како би оценили постигнуте ефекте наставе физичког васпитања, спортског тренинга и рекреативног вежбања у циљу унапређења здравља.

Исход предмета

После завршетка овог студијског програма студенти треба да буду у стању да самостално процене ниво различитих компоненти физичке форме повезане за здрављем и компоненти психомоторног домена код деце, спортиста  и опште популације.

Садржај предмета

Теоријска настава

Историјски преглед дијагностике у спорту и физичком васпитању, Основна терминологија у дијагностици, Процена и стратификације ризика у спорту и физичком васпитању, Дијагностика телесне структуре у процени физичке форме повезане са здрављем, Дијагностика мишићних способности у процени физичке форме повезане са здрављем, Утврђивање нивоа аеробне форме – теренски тестови, Утврђивање нивоа аеробне форме – лабораторијски тестови, Дијагностика психомоторних способности – агилност, Дијагностика психомоторних способности – равнотежа, Дијагностика психомоторних способности – координација, Дијагностика психомоторних способности – брзина и рекационо време, Дијагностика психомоторних способности – експлозивна снага, Батерије тестова – спорт, Батерије тестова – физичко васпитање, Процена биолошке старости.

Литература

Обавезна литература

Остојић СМ (2014). Дијагностика у спорту и физичком васпитању. Нови Сад: ФСФВ.

Препоручена литература

1)      ACSM (2013). Приручник за процену физичке форме повезане са здрављем.  Београд: Дата Статус.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, практична настава, теренски рад, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30
Колоквијуми 20 Усмени испит 20
Семинари 10    
Теренски рад 10