Дијагностика у ФВ и спорту

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ДИЈАГНОСТИКА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ И СПОРТУ / OA34
Наставник/наставници: др Сергеј Остојић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са оновним принципима дијагностике у спорту и физичком васпитању. Оспособљавање студената да самостално изводе теренске и лабораторијске тестове на популацији деце, одраслих особа и спортиста као и да студенти науче да вреднују резултате тестирања уз употребу дијагностичких алата како би оценили постигнуте ефекте наставе физичког васпитања, спортског тренинга и рекреативног вежбања у циљу унапређења здравља.

Исход предмета

После завршетка овог студијског програма студенти треба да буду у стању да самостално процене ниво различитих компоненти физичке форме повезане за здрављем и компоненти психомоторног домена код деце, спортиста и опште популације.

Садржај предмета

Теоријска настава

Историјски преглед дијагностике у спорту и физичком васпитању, Основна терминологија у дијагностици, Процена и стратификације ризика у спорту и физичком васпитању, Дијагностика телесне структуре у процени физичке форме повезане са здрављем, Дијагностика мишићних способности у процени физичке форме повезане са здрављем, Утврђивање нивоа аеробне форме – теренски тестови, Утврђивање нивоа аеробне форме – лабораторијски тестови, Дијагностика психомоторних способности – агилност, Дијагностика психомоторних способности – равнотежа, Дијагностика психомоторних способности – координација, Дијагностика психомоторних способности – брзина и рекационо време, Дијагностика психомоторних способности – експлозивна снага, Батерије тестова – спорт, Батерије тестова – физичко васпитање, Процена биолошке старости.

Литература

1)  ACSM (2013). Приручник за процену физичке форме повезане са здрављем. Београд: Дата Статус.

2)  Остојић СМ (2014). Дијагностика у спорту и физичком васпитању. Нови Сад: ФСФВ.

3)  Australian Institute of Sport (2013). Physiological Tests for Elite Athletes (2nd ed). Champaign: HK.

4)  Morrow JR et al. (2016). Measurement and Evaluation in Human Performance (5th ed). Champaign: HK

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, практична настава, теренски рад, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 20
практична настава 30 усмени испт 20
колоквијум-и теренски рад 10
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата