ДАС – студије

Назив студијског програма:
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПОРТСКЕ НАУКЕ

Врста студијског програма / ниво студија:
Докторске академске студије / трећи ниво студија

Академски назив:
Доктор наука – физичко васпитање и спорт

Трајање студијског програма / број бодова:
Три године (шест семестра) / 180 ЕСПБ

 

Стандард 2: Сврха студијског програма

Сврха студијског програма огледа се у формирању научног кадра оспособљеног за

идентификацију и решавање стратешких питања, те дизајнирање и вођење научних

истраживања у подручју физичког васпитања и спорта.

Програм докторских студија усмерен је ка стицању и јачању компетенција неопходних за

научни допринос постојеће праксе физичког васпитања и спорта, са циљем унапређења

образовања, јавног здравља, спортске културе и врхунског спорта.

Студијски програм формира кадар за потребе наставно-научног процеса у високошколским установама из подручја спорта и физичког васпитања, што је од посебног значаја за унапређење академског изучавања спорта и физичког васпитања.

Физичко васпитање као интегрални део школског курикулума доприноси целовитом и

балансираном развоју деце и омладине и представља основу целоживотног бављења физичким активностима / спортом што је значајна одлика здравог начина живота.

Спорт такође нуди могућности за самоостварење, учење и развој појединца, те стицање

неопходних социјалних вештина. Истовремено, на ширем плану, спорт може доприносити

социјалној мобилности, интеграцији, превенцији здравствено ризичних понашања младих, те економском и политичком развоју друштва.

Значај физичког васпитања и спорта по благостање и развој друштва, локалне заједнице и

појединца, захтева озбиљно научно промишљање физичког васпитања и спорта, те даљи

развој научних теорија, методолошког апарата и снажни трансфер научних сазнања у праксу физичког васпитања и спорта.

У том смислу докторске студије обезбеђују јединствено искуство учења, са добро

уравнотеженим обавезним и изборним предметима и нагласком на развнорсним самосталним научно-истраживачким активностима и наставним искуствима у контексту високошколске установе.

Сврха студијског програма произилази из препознавања значаја и неопходности науке у

физичком васпитању и спорту, где само високо компетентни научни радници могу допринети превазилажењу ограничења још увек присутног емпиријског волунтаризма и огрешења о научне принципе и законитости кад је реч о теорији и пракси физичког васпитања и спорта.

 

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм докторских академских студија из области физичког васпитања и спорта има следеће циљеве:

 • постизање одговарајућих компетенција и академских знања у области физичког

васпитања и спорта;

 • оспособљавање студената за самосталан практичан и теоријски научно-истраживачки рад у области физичког васпитања и спорта кроз едукацију везану за дизајнирање, извођење и евалуацију експерименталних и епидемиолошких студија, имплементацију статистичких метода у процени и интерпретацији резултата истраживања, као и критичку анализу истраживачких студија;
 • оспособљавање студената за ширење усвоjених научних сазнања и имплементациjу научно верификованих резултата истраживања у пракси, те идентификацију и решавање стратешки важних питања у области физичког васпитања и спорта;
 • оспособљавање студената за наставни и научни рад у високо-школским установама, истраживачким организацијама и другим специјализованим установама у области физичког васпитања и спорта;
 • оспособљавање студената за даљи научни/професионални развој и континуирано

образовање у области физичког васпитања и спорта;

 • оспособљавање студената за интедисциплинарни научно-истраживачки рад и сарадњу са стручњацима других профила у области физичког васпитања и спорта;
 • да омогући студентима да задовоље специфичне образовне потребе кроз реализацију изборног дела студијског програма;
 • оспособљавање студената да самостално осмисле, израде и одбране докторску

дисертацију, као оригинални допринос научном сазнању у области физичког

васпитања и спорта;

 • проширење базе научних радника у области физичког васпитања и спорта.

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Компетенције које се стичу кроз докторске студије усмерене су на стицање интердисциплинарних знања и трансферних вештина. Опште компетенције тичу се напредних способности критичке анализе, евалуације и синтезе нових и сложених идеја, сналажење у новим ситуацијама, и унутар непредвидљивог, динамичног контекста. Специфичне компетенције подразумевају оспособљеност студената да осмисле, дизајнирају и реализују релевантно истраживање у подручју физичког васпитања и спорта. Кроз оригинално научно истраживање, уз поштовање високих академских и професионалних стандарда, студенти доприносе постојећем корпусу сазнања из одабране области. Такође, демонстрирају супериорно познавање сложених питања и проблема у одабраној области, развијене академске и професионалне вештине важне за управљање истраживачким пројектима у области спорта и физичког васпитања, као и комуницирање са општим и научним аудиторијумом у вези са истраживачким резултатима. Експертско знање подразумева значајно проширено и продубљено знање у подручју физичког васпитања и спорта, у односу на знање стечено током другог циклуса студија (мастер студије).

По завршетку студијског програма студенти ће бити оспособљени да:

 • демонстрирају систематично и дубинско разумевање подручја физичког васпитања и спорта и његових релација са другим научним дисциплинама,
 • демонстрирају владање напредним истраживачким техникама и методама, неопходним за самосталан, критички и иновативан научни рад у подручју физичког васпитања и спорта,
 • комуницирају са стручњацима из исте области или других области, са широм

академском и друштвеном заједницом, о питањима из одабраног подручја експертизе у физичком васпитању и спорту,

 • да руководе сложеним професионалним активностима или пројектима из области

физичког васпитања и спорта, преузимајући одговорност за доношење одлука у

променљивом контексту стручног или научног рада,

 • да подрже професионални развој појединаца и група у подручју физичког васпитања и спорта.