Coaching science

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета:  Наука у тренажном процесу
Наставник: Проф. др Славко Молнар, Проф. др Илона Михајловић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:  10
Услов: Нема
Циљ предмета

Наука у тренажном процесу је фундаментална основа која подупире рад свих професионалних тренера. Имплементација науке у тренерску праксу основни је циљ овог предмета. Широка и дубока научна сазнања укључује основна и примењена истраживања, теорије и моделе који подржавају или информишу целокупан тренажни процес.

Исход предмета

Студент који је успешно реализовао све предметне обавезе: Боље разуме тренажни процес и спортску науку, Зна улоге и одговорности тренера, Познаје савремене моделе за стицање спортских вештина, Разуме како да теоријска знања примени у праксу, Боље разуме когнитивни и социјални развој спортисте, Зна спорт-специфичне захтеве спорта, Упознат са физиолошким и моторичким напретком спортиста

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља – Разумевање тренера и процес тренирања, 2. недеља – Однос тренер-спортиста, 3. недеља – Стицање вештина у тренажном процесу, 4. недеља – Начела физичке припреме, 5. недеља – Циљеви и постављање циљева, 6. недеља – Мотивација, 7. Недеља – Анксиозност и стрес, 8. недеља – Обучавање спорта, 9. недеља – Варијабле и компоненте обуке, 10. недеља – Теорије и модели обуке, 11. недеља – Планирање и структурирање обуке, 12. недеља – Тренинг издржљивости, 13. недеља – Обука снаге и флексибилности, 14. недеља – Брзина и агилност, 15. недеља – Надзор, процена и дугорочни развој спортиста

Литература

Morris, T., & Hale, T. (2006) Coaching science – theory into practice. Universitety of Chichester, ISBN – 13 978 0-470-01097-5.

Bartholomew, B. (2017) Conscious couaching – The art and science of building buy – in. United States of America. ISBN-13: 978-1543179477.

Dan Gardon (2009) Coaching science. British Library Cataloguing in Publication Data. ISBN: 978 1 84445 165 4.

Jones, R., Hugnes M. Kingston, K. (2008) An introduction to sports coaching – From science and theory to practice. Abingdon, Oxon. ISBN 978-0-415-41131-8.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 6 Сса: 2
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 писмени или усмени испит – теоријски део 40
Семинарски рад 40