Биомеханика

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: БИОМЕХАНИКА / ОА20
Наставник/наставници: др Борислав Обрадовић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема
Циљ предмета

Проучавање биомеханике људског кретања са нагласком на наставу физичког васпитања, тренинг, рехабилитацију, превенцију повреда и унапређење кретања

Исход предмета

Студенти ће разумети и савладати принципе механике и њихов утицај на кретање човека; ваљано ће моћи да анализирају одговарајуће моторне и кретне структуре; стећи ће знања и способности да садржај курса примене како у наставним тако и у тренажним активностима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Кинематички појмови за анализу кретања, Кинетички појмови за анализу кретања, Линеарна кинематика кретања човека, Линеарна кинематика кретања човека, Линеарна кинематика кретања човека, Угаона кинематика кретања човека, Угаона кинематика кретања човека, Угаона кинематика кретања човека, Линеарна кинетика кретања човека, Линеарна кинетика кретања човека, Угаона кинетика кретања човека, Угаона кинетика кретања човека, Равнотежа и кретање човека, Кретање човека у флуиду, Кретање човека у флуиду.

Практична настава

Статика, Линеарна кинематика, Линеарна кинетика, Угаона кинематика, Угаона кинетика, Кретање у флуиду.

Литература

1)      Опавскy, П. (1976). Основе биомеханике. Београд: Научна књига.

2)      Hall, S.J. (2003). Basic biomechanics. New York: McGraw-Hill Higher Education

3)      Whiting, W.C., Rugg, S. (2006). Dynatomy – Dynamic Human Anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics

4)      McGinnis, P.M. (2005). Biomechanics of Sport and Exercise – 2nd Edition. Champaign, IL: Human Kinetics

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације, ваннаставне активности

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања   писмени испит 55
практична настава 30 усмени испт  
колоквијум-и 15 теренски рад  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата