Биомеханика вежбања

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Биомеханика вежбања
Наставник/наставници: Проф. др Борислав Обрадовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
Циљ предмета

Идентификација оптималне технике за побољшање спортских резултата; Анализа телесног оптерећења какоби се утврдио најсигурнији метод за извођење појединачних спортских и вежбајућих задатака; процена мишићног ојачања и оптерећења; Анализа спортске и опреме за вежбање.

Исход предмета

Након окончања предмета од студената се очекује да: 1) примене знања за побољшање извођење спортских задатака, 2) разумеју коришћење теоријских и практичних метода које се користе у спорту или вежбању и биомеханици, 3) да вреднују валидност и поузданост различитих метода у спорту и вежбању, као и у биомеханици, 4) да примене знања из биомеханике током спровођења пројеката унутар спортских наука.

Садржај предмета

Теоријска настава

1.  Преглед повреда

2.  Перспективе повреда

3.  Класификација биолошких ткива

4.  Структура биолошких ткива

5.  Функција биолошких ткива

6.  Основна биомеханика

7.  Биомеханика ткива

8.  Биомеханика адаптација

9.  Концепти повреде

10.  Концепти лечења

11.  Повреде доњих екстремитета

12.  Повреде горњих екстремитета

13.  Повреде главе

14.  Повреде врата

15.  Повреде трупа

 

Практична настава

1.  Утврђивање оптималне технике за побољшање спортских перформанси

2.  Анализирање оптерећења у циљу одређивања најбезбеднијег метода за извођење одређеног кретног задатка

3.  Процена ангажовања и оптерећења мишића

4.  Анализирање спортске опреме и опреме за вежбање као што су обућа, подлоге и реквизити

5.  Разумевање неуромускуларне механике спортских повреда

6.  Унапређење технике бацања како би се смањио ризик од повреде

7.  Биомеханички скрининг за идентификацију потенцијалних ризика од повреда

8.  Биомеханички принципи корективних вежби и модификација покрета у циљу смањења оптерећења на осетљиве структуре

9.  Неуро-мишићне интервенције у циљу спречавања повреда

10.  Анализа механике покрета ради оптимизације технике и смањења ризика од повреда

11.  Механизам физичких и физиолошких одговора на механичке силе

12.  Механизама повреде и патофизиолошки одговор на удар

13.  Развој програма превенције повреда на принципима биомеханике

14.  Обука спортиста, тренера о значају биомеханике у превенцији повреда

15.  Улагање у истраживања биомеханике повреда како би се унапредило поље и смањиле повреде

 

Литература

1.  Nordin, M., Frankel, VH., Leger, D. (2012). Basic biomechanics of the musculoskeletal system. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. Baltimore, Philadelphia

2.  Hamill, J., Knutzen, KM, Derrick, TR (2015). Biomechanical basis of human movement. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. Baltimore, Philadelphia

3.  Bubanj, S., Bubanj, R., Stanković, R. & Đorđević, M. (2010). Praktikum iz biomehanike

/The workbook in biomechanics. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Izdanje na srpskom i engleskom jeziku.

4.  Stanković, R. Obradović, B., & Schlaihauf, R. (2008). Biomehanika. Niš: Samostalno izdanje autora.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, консултације, вежбе, стручна пракса, интерактивна настава,СИР

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена: од 30-70 Завршни испит поена
Teorija 5 30
Beжбе 5
Колоквијуми 10- 40
Стручна пракса 5-10
СИР 5-10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата