БИОМЕХАНИКА 2

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: БИОМЕХАНИКА 2
Наставник/наставници: Проф. др Борислав Обрадовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Проучавање биомеханике људског кретања са нагласком на наставу физичког васпитања, тренинг, рехабилитацију, превенцију повреда и унапређење кретања.

Исход предмета

Студенти ће разумети и савладати принципе механике и њихов утицај на кретање човека; ваљано ће моћи да анализирају одговарајуће моторне и кретне структуре; стећи ће знања и способности да садржај курса примене како у наставним тако и у тренажним активностима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Кинематички појмови за анализу кретања, Кинетички појмови за анализу кретања, Линеарна кинематика кретања човека, Линеарна кинематика кретања човека, Линеарна  кинематика кретања човека, Угаона кинематика кретања човека, Угаона кинематика кретања човека, Угаона кинематика кретања човека, Линеарна кинетика кретања човека, Линеарна кинетика кретања човека, Угаона кинетика кретања човека, Угаона кинетика кретања човека, Равнотежа и кретање човека, Кретање човека у флуиду, Кретање човека у флуиду.

Практична настава

Статика, Линеарна кинематика, Линеарна кинетика, Угаона кинематика, Угаона кинетика, Кретање у флуиду.

Литература:

Обавезна литература:

Станковић, Р., Обрадовић, Б. и Шлајхауф, Р. (2008). Биомеханика. Ниш: Самостално издање аутора. Стр. 122-215.

Препоручена литература:

Бубањ, Р. (1997). Основи примењене биомеханике у спорту. Ниш: Пергамент

Hall, S.J. (2003). Basic biomechanics. New York: McGraw-Hill Higher Education

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације, ваннаставне активности

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Практична настава 30 Писмени испит 55
Колоквијуми 15