БИОМЕХАНИКA 1

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: БИОМЕХАНИКA 1
Наставник/наставници: Проф. др Борислав Обрадовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Проучавање биомеханике људског кретања са нагласком на наставу физичког васпитања, тренинг, рехабилитацију, превенцију повреда и унапређење кретања.

Исход предмета

Студенти ће разумети и савладати принципе функционалне анатомије и механике као и њихов утицај на кретање човека; ваљано ће моћи да анализирају одговарајуће моторне и кретне структуре; стећи ће знања и способности да садржај курса примене како у наставним тако и у тренажним активностима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Шта је Биомеханика?, Кинематички појмови за анализу кретања, Кинетички појмови за анализу људског кретања, Равнотежа и кретање, Биомеханика кости, Биомеханика зглобова, Биомеханика скелетног мишића, Биомеханика горњег екстремитета – раме, Биомеханика горњег екстремитета – лакат, Биомеханика горњег екстремитета – ручје, Биомеханика доњег екстремитета – кук, Биомеханика доњег екстремитета – колено, Биомеханика доњег екстремитета – скочни  зглоб, Биомеханика кичменог стуба.

Практична настава

Анатомске референтне равни и терминологија кретања, Анатомске референтне равни и терминологија кретања, Анатомске референтне осе и терминологија кретања, Анатомске референтне осе и терминологија кретања, Равнотежа и кретање, Равнотежа и кретање, Формула мишићне анализе, Анализа вежбе, Анализа спортске технике.

Литература:

Обавезна литература:

Станковић, Р., Обрадовић, Б. и Шлајхауф, Р. (2008). Биомеханика. Ниш: Самостално издање аутора Стр. 5 – 122.

1)      Препоручена литература:

Бубањ, Р. (1997). Основи примењене биомеханике у кинезиологији. Ниш: Пергамент

Hall, S.J. (2003). Basic biomechanics. New York: McGraw-Hill Higher Education

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације, ваннаставне активности

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Практична настава 30 Писмени испит 55
Колоквијуми 15