Биолошка антропологија

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: БИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА / ОА26
Наставник/наставници: др Горан Васић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Апсолвирана и положена функционална анатомија
Циљ предмета

Упознавање законитости и фактора онтогенезе (телесног развоја), упознавање онтогенетских трансформација организма и могућности телесног вежбања, бављења спортом и рекреацијом, усвајање антрополошке технологије контроле телесног развоја (практично и теоријски) и метода оцењивања добијених резултата, коришћење адекватних литературних извора антропометријско – антрополошке тематике.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева

Садржај предмета

Теоријска настава

Психофизички развој човека – појам раста и развоја, законитости и фактори психофизичког развоја, унутрашњи фактори развоја човека, спољашњи фактори развоја човека, биоритмови и њихов значај, динамика промене телесне в исине током онтогенезе, развој коштаног и мишићног органског система, развој кардиоваскуларног система, развој неуровегетативног и система за функционалну корелацију организма, развој респираторног система, развој дигестивног и урогениталног система, развој нервног система и чула, асиметрија тела и телесне пропорције, акцелерација телесног развоја, конституционални типови, ембрионални развој, постнатални развој, морфолошке и функционалне одлике жене, психофизичке одлике жене – брзина, издржљивост, снага и окретност, поремећаји полног развоја жене – мушки псеудохермафродитизам и његове карактеристике, утврђивање женског пола (секс) контрола.

Практична настава

Интернационални биолошки програм, антропометрија и антропоскопија, инстументариј и техника мерења, услови мерења, мерење лонгитудиналне димензионалности скелета, мерење трансверзналне димензионалности скелета, мерење телесне масе и обима, мерење поткожног масног ткива, анализа резултата антропометријских мерења, израчунавање идеалне телесне масе, израчунавање боди мас индекса (BMI), израчунавање безмасне телесне масе (po Willmoreu), израчунавање релативног садржаја масти, лоренцов конституционални индекс, израчунавање мишићног индекса.

Литература

1)      Стојановић М. (1977) Биологија развоја човека са основима спортске медицине. Факултет физичке културе, Београд.

2)      Јаконић Д. (1996) Спортска медицина. Факултет физичке културе, Нови Сад.

3)      Медвед Р. (1982) Спортска медицина. ЈУМЕНА, Загреб.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Теоријска предавања, практичне вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
теоријска предавања и вежбе   писмени испит 30
практична настава 30 усмени испт 30
семинари 10 писмени тест  
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата