АТЛЕТИКА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: АТЛЕТИКА
Наставник/наставници: Проф. др Илона Михајловић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да се прикажу и усвоје кретње које одражавају технике свих атлетских дисциплина које нису у обавезном школском програму, као и да се упозна са такмичењем у атлетици у виду спортског надметања.

Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен за педагошки рад са младима, познаваће атлетске дисциплине као и технике извођења тих дисциплина, које нису у обавезном школском програму. Биће оспособљен за планирање и организацију разних атлетских садржаја и манифестација (такмичења, кросеви, итд.), биће оспособљен за безбедан рад у оквиру атлетике, како на такмичењима, тако и у клубовима и другим спортским организацијама.

Садржај предмета

Теоријска настава

Историјат атлетских кретњи, Спортска достигнућа у тркачким дисциплинама, Спортска достигнућа у скакачким дисциплинама, Спортска достигнућа у бацачким дисциплинама, Безбедосне мере приликом извођења и организације атлетских манифестација, Спортско ходање, Препонске дисциплине, Троскок, Скок мотком, Бацање диска, Бацање копља, Бацање кладива, Атлетски вишебоји, Атлетска правила, Анализа и примена атлетских дисциплина.

Практична настава

Физичка припрема за атлетске дисциплине, Спортско ходање, Тркачке предвежбе, Трчање преко препона, Трчање преко препона, Скакачке предвежбе, Троскок, Припремне вежбе за скок мотком, Бацање диска, Бацање диска, Бацање копља, Бацање копља, Припремне вежбе за бацање кладива, Такмичење и суђење у тркачким и скакачким дисциплинама, Такмичење и суђење у бацачким дисциплинама

Литература:

Обавезна литература:

Mихајловић, И. (2020) Aтлетика, Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања. стр.120-232

Препоручена литература:

Павловић, Р. (2010). Атлетика. Источно Сарајево: Факултет физичког васпитања и спорта.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 Писмени испит 45
Колоквијуми 30 Ваннаставна активност 5