Актуелна питања у физичком васпитању и спорту младих

Студијски програм: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ И СПОРТУ МЛАДИХ
Наставник/наставници: Проф. др Вишња Ђорђић, Проф. др Маја Батез
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема посебних услова.
Циљ предмета

Циљ предмета је критичко сагледавање актуелних питања и трендова у физичком васпитању и спорту, са

нагласком на разумевању утицаја који физичко васпитање и спорт имају на појединца, локалну заједницу, образовање и друштво.

Исход предмета

По успешном завршетку курса, студенти ће бити у стању да:

идентификују актуелна питања, трендове и изазове са којима се суочавају физичко васпитање и спорт младих;

разумеју историјски аспект актуелних питања и трендова у физичком васпитању и спорту младих; идентификују ефективне стратегије подучавања, компетенције и особине успешних наставника и тренера; анализирају дечја права у физичком васпитању и спорту и модалитете заштите тих права;

критички сагледавају родни аспект физичког васпитања и спорта младих; критички разматрају етичка питања у физичком васпитању и спорту младих; разумеју и развијају инклузивни карактер физичког васпитања и спорта младих; сагледају различите аспекте дуалне каријере у спорту;

креирају и примене стратегије за решавање уочених проблема и изазова у физичком васпитању и спорту

младих.

Садржај предмета

Теоријска настава

Физичко васпитање и спорт младих у савременом друштву: изазови и шансе. Историјска димензија актулених проблема и изазова у физичком васпитању и спорту.

Ефективне стратегије подучавања, компетенције и особине успешних наставника и тренера. Дечја права у физичком васпитању и спорту.

Родни аспект физичког васпитања и спорта младих.

Етичка питања у физичком васпитању и спорту младих. Суспендована моралност у спорту. Насиље у спорту. Допинг и друга етичка питања.

Инклузивно физичко васпитање и спорт младих. Дуална каријера у спорту.

Ресурси за решавање актуелних питања у физичком васпитању и спорту младих.

Литература

1.      Armour, K. (2013). Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Routledge.

2.      Ђорђић, В. (2022). Актуелна питања у физичком васпитању и спорту младих.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Интерактивно предавање, проблемска настава, метода изокренуте учионице, метод студије случаја, дискусија, израда и одбрана групних пројеката.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 15 писмени или усмени испит 30
домаћи задаци 45 усмени испит
групни пројекат 10