Аналитика и нотациона анализа

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: Аналитика и нотациона анализа
Наставник: Проф. др Сунчица Почек
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти буду оспособљени за спровођење истраживања у домену аналитике и нотационе анализе.

Исход предмета

Студент који је успешно савладао све предметне обавезе, оспособљен је да: Изабере и одреди тему  страживања, Напише пројекат истраживања, Развије систем анализе извођења, Провери поузданост система, Анализира и дискутује податке, Пише рад на основу добијених резултата.

Садржај предмета

Потреба за повратном информацијом/повратном везом, Природа и врста повратне информације/повратне везе, Употреба технологије која се заснива на повратној информацији/повратној вези, Нотациона анализа – преглед досадашњих истраживања, Најчешће анализиране варијабле извођења у спорту, Како развити нотациони систем, Примери нотационих система, Примена и употреба различитих индикатора извођења у анализи извођења, Анализа нотационих података са аспекта поузданости, Успостављање профила нормативних вредности у анализи извођења.

Литература

1.      Hughes, M., & Franks, I. M. (Eds.). (2004). Notational analysis of sport: Systems for better coaching and performance in sport. Psychology Press.

2.      Hughes, M., Franks, I. M., Franks, I. M., & Dancs, H. (Eds.). (2019). Essentials of performance analysis in sport. Routledge.

3.      O’donoghue, P. (2009). Research methods for sports performance analysis. Routledge.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 СИР: 6: 6
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

 

Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 40
Колоквијум 1 20    
Колоквијум 2 20