Психодијагностика

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета:  ПСИХОДИЈАГНОСТИКА

Наставник: др Татјана Тубић

Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са актуелним и напредним питањима у вези са психодијагностиком у спорту и физичком васпитању. Осим тога, циљ предмета је и да се студенти оспособе да самостално примене истраживачку процедуру унутар области њиховог интересовања.

Исход предмета

Од студента се очекује да на крају курса буде способан да критички сагледава методе и технике истраживања у области властитог истраживачког рада, посебно оне које се односе на психолошки сегмент тог истраживачког рада, као и да напише истраживачки рад у коме ће применити одговарајућу методу или технику из психолошког домена у склопу разматрања истраживачког проблема из спорта и/или физичког васпитања.

Садржај предмета

У првој половини курса настава ће се одржавати у форми дискусионих група о различитим темама из области психодијагностике у спорту и физичком васпитању; свака тема се односи на једну од основних  тематских целина у вези са проценом стања/статуса спортисте и потенцијала групе/тима, као што су утврђивање профила личности спортисте, утврђивање мотивације спортисте, процена психодинамике спортских тимова,  процена изгарања спортисте, проценa предтакмичарске анксиозности и сл.

У другој половини курса, сваки студент ће према својим интересовањима, а уз помоћ наставника,
одабрати и представити једно питање из психодијагностике у спорту и/или физичком васпитању кроз писање самосталног истраживачког рада.

Литература

Обавезна:

Јосип Бергер (1979, 1984). Психодијагностика. Београд, Нолит. (одабрана поглавља)

Допунска:

Cox, R. (2005). Psihologija sporta. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Kaprara, Đ. V. i Ćervone, D. (2003). Ličnost – determinante, dinamika i potencijali. Beograd, Dereta.

Фајгељ, С. (2009), Психометрија – Метод и теорија психолошког мерења (III допуњено издање), Београд: Центар за примењену психологију.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 6 СИР: 6
Методе извођења наставе

Интерактивна настава, менторски рад, самосталан истраживачки рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 40 поена Завршни испит 60 поена
активност у току предавања 30 колоквијуми
семинарски рад усмени испит 10
остало 10 самостални рад 50