Идентификација талената

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: ИДЕНТИФИКАЦИЈА ТАЛЕНАТА
Наставник: проф. др Марко Стојановић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета је обезбеди студентима разумевање метода, стратегија и темељних одредница релевантних за процес идентификације и развој талената у спорту
Исход предмета

Након полагања испита студенти ће бити у стању да: 1) критички евалуирају системе идентификације талената у спортовима, као и концепте који леже у основи овог концепта, 2) демонстрирају примењено знање о тренутним питањима која окружују идентификацију талената, 3) примене релевантне методе за прикупљање и презентовање физичких и техничких података о спортком постигнућу датог спорта, 4) дефинишу и евалуирају тактичке системе колективног постигнућа у спорту, као и техничке квалитете појединих играча, 5) демонстрирају способност концептуализације и реализације писања извештаја о способностима тима и појединца.

Садржај предмета

Теоријска настава

Идентификација и развојх талената – основни концепт. Квантификација развоја и перформанси. Биобандинг. Психолошки фактори идентификације и развоја талената. Раст, развој и физичке перформансе. Идентификација талената – преглед тренутних ставова по спортовима. Увод у скаутинг. Ефекат релативне доби. Специјализација у спорту – препоруке темељене на доказима. Профилисање у спорту. Батерије тестова у процени идентификације талената. Утицај тренинга и тренутног степена развоја на спортске перформансе. Актуелна питања идентификације талената у спорту. Истраживања о идентификацији талената у спорту. Мултидисциплинарни приступ идентификацији талената у спорту.

Литература

1.      Baker, Joseph; Schorer, Jörg; Wattie, Nick. (2018-01-02) ‘Compromising Talent: Issues in Identifying and Selecting Talent in Sport’, in Quest. vol. 70 (1), pp.48-63

2.      Baker, Joseph; Cobley, Stephen; Schorer, Jorg. (2017) Routledge Handbook of Talent Identification and Development in Sport, London: Taylor & Francis Ltd.

3.      Tranckle, Peter; Cushion, Christopher J. (2006-05) ‘Rethinking Giftedness and Talent in Sport’, in Quest. vol. 58 (2), pp.265-282

4.      Reeves, Matthew J.; McRobert, Allistair P.; Lewis, Colin J.; Roberts, Simon J. (2019-11-12) ‘A case study of the use of verbal reports for talent identification purposes in soccer: A Messi affair!’, in PLOS ONE. vol. 14 (11) , pp.e0225033-

5.      Vaeyens, Roel; Lenoir, Matthieu; Williams, A Mark; Philippaerts, Renaat M. (2008) ‘Talent Identification and Development Programmes in Sport’, in Sports Medicine. vol. 38 (9) , pp.703-714

6.      Larkin, Paul; O’Connor, Donna. (2017-4-18) ‘Talent identification and recruitment in youth soccer: Recruiter’s perceptions of the key attributes for player recruitment’, in PLOS ONE. vol. 12 (4) , pp.e0175716-

7.      Johnston, Kathryn; Wattie, Nick; Schorer, Jörg; Baker, Joseph. (2018-1) ‘Talent Identification in Sport: A Systematic Review’, in Sports Medicine. vol. 48 (1) , pp.97-109

8.      Roberts, Alexandra H.; Greenwood, Daniel A.; Stanley, Mandy; Humberstone, Clare; Iredale, Fiona; Raynor, Annette. (2019-10) ‘Coach knowledge in talent identification: A systematic review and meta-synthesis’, in Journal of Science and Medicine in Sport. vol. 22 (10) , pp.1163-1172

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 СИР: 6
Методе извођења наставе

Предавања, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит  
активност у току вежби 20 усмени испит 50
колоквијуми (4)