Квалитативна истраживања

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: Квалитативна истраживања
Наставник: проф. др Ивана Миловановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да студенте докторских академских студија упозна са савременим квалитативним методолошким поступцима у друштвеним наукама. Након упознавања са предметом, студенти ће бити оспособљени за самосталан научно-истраживачки рад, у домену квалитативне методологије.

Исход предмета

Студенти који успешно савладају све обавезе из предмета оспособљени су да владају најважнијим квалитативним моделима, приликом израде научно-истраживачког пројекта;

Садржај предмета

·        Упознавање различитих савремених квалитативних методолошких приступа у друштвеним наукама; указивање на важност етичких аспеката током истраживања; указивање на неопходност усклађивања извора и метода приликом реализације истраживања;

Практична настава:

·        Формулисање плана научног истраживања (уз детаљну разраду увода, теоријског оквира истраживања, методолошког оквира истраживања и анализе добијених резултата); претраживање научних база података; етички ваљано навођење извора, приликом цитирања и парафразирања. Упознавање студената са различитим начинима цитирања литературе. Методолошке вежбе (реализација истраживања применом бар једне квалитативне истраживачке технике по избору студента).

Литература

1.      Bennet, A.  (2008)  Process  Tracing:  A  Bayesian  Perspectice,  in:  Janet  Box-Steffensmeier, Henry Brady and David Collier (ed.), The Oxford Handbook of Political Methodology, Oxford University Press, pp. 702–721.

2.      Богдановић, М. (1993). Методолошке студије, Београд: Институт за политичке студије.

3.      George L. A., Bennet A. (2005), Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge, Massachusets, London, England: MIT press.

4.      Ђурић, С. (2007), Фокус-групни интервју, Београд: Службени гласник.

5.      Израел М, Хеј, И. (2012). Етика истраживања у друштвеним наукама. Београд: Службени гласник.

6.      Илић, В. (2016). Посматрање и анализа садржаја. Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду.

7.      Милић, В. (2014), Социолошки метод, Београд: ЗУНС.

8.      Halmi, A. (2005). Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap.

9.      Tracy, S. J. (2019). Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact, 2nd edition, Wiley Blackwell.

10.   Yin,  R.  (2007)  Studija slučaja – dizajn  i  metode.  Zagreb:  Fakultet političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 СИР: 6
Методе извођења наставе

Предавања, семинарски радови, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

 

Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава / усмени испт 40
колоквијум-и   ……….  
Семинарски рад 40    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата