Експериментални и квазиекспериментални дизајн

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета:  ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И КВАЗИЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДИЗАЈН
Наставник: проф. др Сергеј Остојић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:  3
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са истраживачким методама експерименталног и квазиексперименталног дизајна студија и оспособљавање за самостални дизајн овог типа студија, а у контексту израчунавања величине узорка, прикупљања података и аналитичких метода сваког појединачног типа студија.

Исход предмета

После завршетка овог предмета студенти треба да буду у стању да самостално дизајнирају експерименталне и квазиексперименталне студије у контексту планирања истраживања у оквиру докторске дисертације.

Садржај предмета

Дефиниција експерименталног и квазиексперименталног дизајна, Експериментално истраживање, Типови дизајна експерименталних истраживања, Претест-посттест дизајн, Посттест дизајн, Соломонов дизајн са 4 групе, Крос-овер дизајн, Типови дизајна квазиексперименталних истраживања, Не-еквивалентни дизајн са контролном групом, Серијски дизајн са једном групом, Посебне методе

Литература

Zelizer D. Research Methods in the Health Sciences. 2018. London: Cognella.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Вежбе: 0
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације,

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 усмени испит 40
Семинарски рад 10
Колоквијум 30