Дескриптивни дизајн истраживања

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: Дескриптивни дизајн истраживања
Наставник/наставници: др Дамјан Јакшић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са типовима истраживања, генерално, уз посебан осврт на дескриптивна истраживања.

Исход предмета

Студенти би требало да знају да: Препознају тип истраживања; Знају карактеристике сваког типа истраживања; Знају карактеристике и поставе проблем истраживања у складу са подтипом (врстом) дескриптивног истраживања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Кинезиолошко истраживање, као структурисани начин решавања истраживачког проблема у кинезиологији, подложно је решавању проблема на различите начине. С тим у вези, поред аналитичких и експерименталних, студентима је неопходно указати на постојање дескриптивног типа истраживања. Имајући претходно у виду, потребно је да докторанти овладају знањима која се тичу: анкетних истраживања (упитници, интервјуи), нормативних истраживања, упознају се са карактеристикама студије случаја, развојних студија те корелационих студија.

Заједничка карактеристика свих је да се концентришу на стање, односно статус испитаника, или, генерално, на стање неког феномена, што је неопходно разумети и применити приликом израде докторске дисертације тог типа.

Литература

Фајгељ, С. (2020). Методе истраживања понашања (7. допуњено издање). Београд: Центар за примењену психологију.

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). Research Methods in Physical Activity. Champaign: Human Kinetics. ISBN-10: 1450470440, ISBN-13: 978-1450470445

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 СИР: 6
Методе извођења наставе

Фронтални метод (предавања), самосталан истраживачки рад студената, менторски рад, групно решавање постављених проблема, интерактивне радионице и дискусија, консултативна настава.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит
практична настава усмени испит 60
колоквијум-и    
презентација истраживања 20    
Начин провере знања могу бити различити. Наведено у табели су само неке опције: писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари, итд.
*максимална дужна 2 странице А4 формата