Иновације у педагогији спорта и физичког васпитања

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: Иновације у педагогији спорта и физичког васпитања
Наставник: проф. др Маја Батез
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета је усвајање и побољшање педагошких компетенција наставника кроз упознавање са иновативниим приступима и тренутним теоријским и практичним достигнућима из области педагогије спорта и физичког васпитања.
Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен да дефинише, прикаже и развија савременије (иновативније) професионалне вештине у педагогији спорта и физичког васпитања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Хуманистичко – педагошка концепција васпитања, Основе саморазвијања и васпитања, Педагогија спорта и физичког васпитања, Значај етике у настави физичког васпитања, Иновације у педагошком приступу – дигитални свет, Изазови дигиталног доба и савремено образовање, Педагог – наставник – тренер – иновативни приступи, Дигитално доба у педагогији спорта и физичког васпитања, Дигиталне компетенције наставника и тренера, Савремене технологије у педагогији спорта и физичког васпитања, Тимски рад, Педагошка радионица, Потреба за иновацијама и додатним усавршавањем наставника и тренера, Приказ иновативних приступа, Приказ иновативних приступа.

Литература

1.      Круљ, Р., Качапор, С, Кулић Р. (2002). Педагогија. Београд: „Свет Књиге“.

2.      Вилотијевић, М. (2000). Дидактика. Београд: „Научна Књига“ и Учитељски факултет.

3.      Сандо, Д. (2019). Основи православне педагогије: Православни богословски факултет, Београд.

4.      Иновације у настави – часопис за савремену наставу. Учитељски факултет, Универзитет у Београду.

5.      Педагогија – часопис Форума педагога.

6.      Innovations in Education and Teaching International Јоurnal

7.      Physical education and sport pedagogy – Routledge

8.      Technology, Pedagogy and Education. Routledge

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 СИР: 6
Методе извођења наставе

Предавања, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит  
активност у току вежби 20 усмени испит 50
колоквијуми (4)