Медији у спорту

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: Медији у спорту
Наставник/наставници: др Раденко Матић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета

Увођење студената у историју друштвених медија и њиховог утицаја на спорт. На почетку ће студенти имати прилику да упознају основне концепте друштвених медија, као и да науче о различитим категоријама корисних садржаја (писани садржаји, слике, видео, уживо пренос, графикони, визуализација, и сл.). Даље, кроз практичан приступ разумевању комуникација друштвених медија у спортској индустрији, добиће релевантне информације из улога области новинарства, односа с јавношћу, емитовања, оглашавања, као и у другим спортским пословним каријерама. Такав ефективан начин коришћења друштвених медија омогућиће  студентима максимализацију њихових потенцијалних каријера у спортској индустрији.

Исход предмета

Развијање способности за боље разумевање друштвених медија и њихових различитих категорија. Сходно томе, студенти ће боље схватити окружење друштвених медија, упознати се са повезивањем теорије и праксе у онлајн заједници из перспективе члана спортског медија, представника тима или лиге односно спортисте. Интегралним приступом ће бити омогућено да се студенти упознају са стратегијама управљања брендом, уз најбоље примере из праксе у спортској индустрији.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља – Медији у спортској индустрији, 2. недеља – Бизнис спорта и друштвени медији, 3. недеља – Друштвени медији и глобализација спорта, 4. недеља – Маркетиншка истраживања, 5. недеља – Коришћење друштвених медија, 6. недеља – Врсте публика и социјалне мреже, 7. недеља – Примена теорије и праксе у онлајн заједници у спорту, 8. недеља – Израда агенде, 9. недеља – Уреднички садржај, 10. недеља – Садржај индустрије, 11. недеља – Успешни примери у садржајима индустрије друштвених медија, 12. недеља – Вођење и представљање бренда, 13. недеља – Избор друштвених медија, 14. недеља – Кризна комуникација, 15. недеља – Холистички приступ друштвеним медијима.

Литература

Galen, C. (2021). Social media and sports. Champaign, IL: Human Kinetics.

Galen, C. (2013). Emerging Social Media and Applications in Sport. Abingdon: Routledge.

Billings, A. C., Hardin, M. (2016). Routledge Handbook of Sport and New Media.  London: Routledge.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава:
Методе извођења наставе
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

 

Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 40
практична настава   усмени испт 20
колоквијум-и 20 ……….  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата