Мета-анализа и систематски преглед

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: Мета-анализа и систематски преглед
Наставник или наставници: проф. др Патрик Дрид
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета

Усвојити технику писања систематског прегледног чланка. Усвојити технику мета-анализе. Разумевање логике укључивања и искључивања научних радова у систематски прегледни чланак или мета-анализу.

Исход предмета

Након успешног завршетка овог курса, студенти би требало да знају да: Како одабрати популацију која се истражује; Разликују дизајн студија; Препознају промењиве детерминанте; Препознају мере исхода; Селектују студије према језику објављивања; Користе напредне програме за израду систематских научних чланака и мета-анализа.

Садржај предмета

Теоријска настава

Разлози за укључивање и искључивање научних радова при изради систематског прегледног чланка. Врсте научних студија. Конструкција дијаграма тока при изради систематског прегледног чланка. Детерминанте у истраживањима. Мере исхода. Управљање систематским прегледним чланком.

Студијски истраживачки рад

Преглед научне литературе. Преглед наслова. Преглед сажетака. Преглед целих радова. Екстракција података.

Препоручена литература

Munn Z, Peters MD, Stern C, Tufanaru C, McArthur A, Aromataris E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. BMC Medical Research Methodology, 18(1), 1-7.

Home

http://www.prisma-statement.org/

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 6
Методе извођења наставе

Предавања, самосталан рад студената, менторски рад, интерактивне радионице, консултативна настава.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Присутност до 20 бодова, семинарски рад до 10 бодова, прегледни рад до 30 бодова, завршни испит до 40 бодова.

Начин провере знања:

Писмени испит, усмени испит, презентација прегледног рада, семинарски рад.

*максимална дужна 1 страница А4 формата