Клиничка физиологија

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: КЛИНИЧКА ФИЗИОЛОГИЈА
Наставник/наставници: др Валдемар Штајер
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознати студенте са структуром централног и периферног нервног система који учествује у контроли кретања, интеракцијама нервног и мишићног система те улогом сензорног система у контроли кретања.

Исход предмета

Применити основна знања о елементима неуро-мишићног система у разумевању механичких карактеристика вољних кретњи, разумети ограничења моторичких активности која потичу од неуралне контроле и механике мишића, разумети бихевиористичке аспекте моторичког учења и моторичке контроле.

Садржај предмета

Теоријска настава

Структура и функција неурона. Структура, функција и механичке карактеристике мишића. Сензорни и моторички неурон и спинални рефлекси. Виши рефлекси. Структура централног нервног система. Моторичка функција кортекса, церебелума, можданог стабла и базалних ганглија. Модел неуралног управљања кретњама. Нервни систем и теорије моторичке контроле.

Литература

Latash, M. (2008). Neurophysiological Basis of Movement (2nd ed.). Human Kinetic.

Osnovni udžbenik iz fiziologije – odabrana poglavlja

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 СИР: 6
Методе извођења наставе
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

 

Завршни испит поена
истраживање и израда семинарског рада 40 писмени испит  
презентација семинарског рада 30 усмени испит 30
колоквијум-и   ……….  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата