Наука у борилачким спортовима

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: Наука у борилачким спортовима
Наставник или наставници: др Татјана Тривић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета

Предмет Наука у борилачким спортовима има за циљ стицање научних и стручних знања из области борилачких спортова. Упознавање студената са основама научног и стручног приступа истраживању, фазама научног истраживања и начином примене истраживачких резултата у пракси борилачких спортова.

Исход предмета

Усвајањем нових знања из области борилачких спортова, студенти ће бити оспособљени за:

ü  примену стечених знања у избору адекватних и савремених тренажних технологија у борилачким спортовима, контролу и праћење ефеката тренинга борилачких спортова, утврђивање ефикасности тренажног процеса и прогностике резултата у борилачким спортовима, евидентирање и интерпретирање релевантних информација, даљи професионални развој уз примену научне и стручне литературе, самосталну израду научно-истраживачког рада из области борилачких спортова

Садржај предмета

Теоријска настава

Актуелности у борилачким спортовима. Примењена наука у борилачким спортовима. Физиолошки одговор организма на тренинг у борилачким спортовима. Рапидно скидање телесне масе. Тренажне технологије у борилачким спортовима. Дугорочни спортски развој. Адаптивни одговор организма на оптерећења. Примена различитих врста, метода и средстава опоравка у борилачким спортовима. Улога науке у врхунском спорту. Примена борилачких спортова код особа са тешкоћама.

Студијски истраживачки рад

Писање прегледног рада и пријављивање рада у часопис.

Препоручена литература

Burke LM, Cox GR. (2009). Nutrition in combat sports. In: Combat sports medicine (pp. 1-20). Springer, London.

Drid P. (Ed.) (2017). Science and Medicine in Combat Sports. New York: Nova Science Publishers, Inc.

French DN. (2019). Combat sports. In: Laursen P, Buchheit M. (Ed.) Science and application of high-intensity interval training (pp. 227-246). Human Kinetics.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 СИР: 6
Методе извођења наставе

Предавања, самосталан рад студената, менторски рад, интерактивне радионице, консултативна настава.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Присутност до 20 бодова, семинарски рад до 10 бодова, прегледни рад до 30 бодова, завршни испит до 40 бодова.

Начин провере знања:

Писмени испит, усмени испит, презентација прегледног рада, семинарски рад.

*максимална дужна 1 страница А4 формата