Пројектовање докторске дисертације

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпиртања

Назив предмета: Пројектовање докторске дисертације

Наставници: Комисија за оцену пројекта
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положени сви испити из претходних семестара и испуњен доказ научне активности
Циљ студијске обавезе: препознавање и операционализација идеје истраживања, избор релевантних метода истраживања, инструмената и протокола истраживања. Конкретизација текста пројекта истраживања дисертације и његова одбрана пред именованом комисијом за оцену кандидата и теме.
Исход студијске обавезе

Испуњавање ове студијске обавезе показује да кандидати: Владају технологијом мониторинга и евалуације библиографских база; Разумеју истраживачке проблеме и могу да их артикулишу у форми научног пројекта; Познају истраживачке алате (методе и технике) за прикупљање, сређивање, статистичку обраду и интерпретацију резултата; Компетентно дефинишу научне хипотезе и повезују их са актуелним теоријским ставовима у области коју истражују; Добро познају технологију писања научних пројеката. Да су оспособљени за истраживачки рад на властитој дисертацији.

Садржај студијске обавезе

Избор истраживачког проблема који је у складу са интересовањима кандидата, као и са компетенцијама на које се односи студијски програм. Преглед референтних библиографских база и проналажење референци које се на директан или индиректан начин односе на тему кандидата. Дефинисање теоријске основе на којима почива истраживање. Дефинисање хипотеза које се проверавају истраживањем. Избор алата за прикупљање података, било стандардизованих истраживачких инструмената или конструкција оригиналних инструмената за прикупљање података. Избор и образложење статистичких процедура намењених за обраду података. Дефинисање значаја истраживања. Сређивање библиографије по АРА-стандарду.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 СИР: 6
Методе извођења студијске обавезе Самосталан рад студената, менторски рад.
Оцена  испуњености студијске обавезе

Кандидат саставља и званично предаје Пројекат докторске дисертације, укоричен и усаглашен са стандардима које прописује Правилник о докторским студијама ФСФВ.