Спорт, едукација и социјалне политике

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: Спорт, едукација и социјалне политике
Наставник: проф. др Ивана Миловановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета

Овладавање савременим знањима из социологије спорта, са нагласком на важност родне равноправности, образовања, инклузије и „међународног управљања“ спортом. Та знања допринеће изградњи критичког, друштвено-хуманистичког начина, промишљања о савременом спорту. Таква промишљања важна су за реализацију оних истраживања у науци о спорту и физичком васпитању, која примарно указују на друштвене димензије спорта.

Исход предмета

Студенти који успешно савладају све обавезе у оквиру предмета, оспособљени су да критички сагледају и вреднују резултате сопственог и туђих истраживања, а са циљем перманентног унапређивања знања и вештина у научно-истраживачком раду.

Садржај предмета

Карактеристике масовног друштва и масовне културе; социолошко одређење масовне и популарне културе; одлике масовних комуникација: међузависност масовног и врхунског спорта; савремени спорт као канал друштвене мобилности; међузависност социјалне и спортске политике; свеобухватне спортске политике; спорт, раса и етницитет; спорт и род; спорт и инвалидитет; инклузивна природа спорта и физичког васпитања; улога медија у промоцији спорта; одлике конзумеризма у спорту; улога медија у „продубљивању“ конзумеризма у спорту; међузависност спорта, медија и спортских политика.

Литература

Основна литература

Doll-Tepper G, Koenen K and Bailey R. (eds.) (2016), Sport, Education and Social Policy, first edition, Routledge.

Миловановић, И. (2017), Увод у социологију и социологију спорта, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад.

Препоручена литература

1.      Coakley J. and E. Dunning, E. (ed.) (2000), Handbook of Sport Studies. London: SAGE.

2.      Coakley, J. (2014), Sports in Society: Issues and Controversy, McGraw-Hill Education.

3.      Delaney, T. and Madigan, T. (2014), The Sociology and Sociology of Sports: An Introduction, second edition, Mc Farlan & Company Inc, Publishers, Jefferson, North Carolina.

4.      Гиденс, Е. (2007), Социологија, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд.

5.      Ђулијаноти, Р. (2008), Спорт – критичка социологија, Београд: Клио.

6.      Коковић, Д. (2010), Друштво, насиље, спорт, Нови Сад: Mediterran Publishing.

7.      Миловановић, И., Раденовић С. (2020), Савремене тенденције у социологији спорта: од конституисања до “размрвљене” дисциплине, Социологија, Вол. 62, Но. 2, стр. 237–254.

8.      Раденовић, С. (2021), Спорт и друштво: Социологија са социологијом спорта. Социологија спорта, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 СИР: 6
Методе извођења наставе

Предавања, семинарски радови, студентски научно-истраживачки пројекти, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

 

Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит  
Практичнна настава / усмени испт 40
колоквијум-и 20 ……….  
Семинарски рад 30    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата