Неуромеханика

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: Неуромеханика
Наставник: проф. др Борислав Обрадовић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета је разумети како тело природно функционише, како га обновити и како га користити на свеснијем нивоу у свакодневном животу.
Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен да објасни како системи функционишу и како различите операције мозга могу објаснити менталне процесе; проучавање свесности је засновано на разумевању психофизичког функционисања; разумевање ове проблематике је једно од централних начела неуродинамике, које пружа основу за потпунији систем свести заснован на радном знању о људском телу као физичкој и менталној машинерији, заснованом на научном и искуственом проучавању организма као психофизичке целине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Систем постуралног неуромускуларног рефлекса (ПНР) и како он функционише, Архитектура: Како мишићи раде у контексту скелетног оквира, Мишићи и улога свести, Хронична напетост: како се мишићи скупљају и морају пустити да се издуже да би правилно функционисали, Свесност и свесна контрола, Идеомоторна акција: Како је радња део пута активности који почиње идејом и завршава се моторним чином и зашто је неопходно да се позабавимо овим путем како би се повратио правилан рад ПНР система, „Управљање“ и ПНР систем, Организација свести, ПНР систем и како он функционише, Напред и горе, Принцип средстава-чиме: Пажња на процес, Концептуални фактор, Принцип средстава-чиме у пракси, Позиције механичке предности, Уметност свесне контроле, Испитивање наших поступака, ПНР систем као основа за гледање у себе.

Литература

1.      Dimon, Т. (2015). Neurodynamics : the art of mindfulness in action. California: North Atlantic Books Berkeley.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 СИР: 6
Методе извођења наставе

Предавања, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит  
активност у току вежби 20 усмени испит 50
колоквијуми (4)