Епидемиологија физичке активности и јавно здравље

Студијски програм: Докторске студије из области спорта и физичког васпитања
Назив предмета: Епидемиологија физичке активности и јавно здравље
Наставник/наставници: Вишња Ђорђић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти разумеју кључне принципе епидемиологије физичке активности, релације између физичке активности и здравља, као и утицај физичке активности на јавно здравље и одговарајуће политике и праксе. Студенти ће унапредити разумевање дистрибуције физичке активности и неактивности у популацији, детерминанти физичке активности и метода мерења и праћења физичке активности. У склопу предмета критички ће анализирати методологију класичних и актуелних истраживања физичке активности  и оспособити се за креирање ефективних стратегија промоције физичке активности.

Исход предмета

По успешном завршетку курса, студенти ће бити у стању да:

Дефинишу епидемиологију физичке активности и објасне утицај различитих фактора на њен развој; Критички вреднују различите методе мерења и праћења физичке активности, седентарног понашања и физичког фитнеса; Анализирају допринос физичке активности здрављу, са фокусом на повезаност физичке активности и хроничних болести, имунитета и менталног здравља; Идентификују специфичности епидемиологије физичке и седентарне активности у појединим популационим групама; Критички вреднују научна истраживања у области епидемиологије физичке активности и фитнеса; Објасне детерминанте физичке активности, седентарног понашања и фитнеса; Идентификују кључна питања трансфера научних сазнања епидемиологије физичке активности у политике и праксе јавног здравља; Планирају, имплементирају и вреднују интервенцију усмерену на промоцију физичке активности у специфичним заједницама и окружењима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Развој епидемиологије физичке активности, Концепти и методе епидемиологије физичке активности, Мерење и праћење физичке активности, седентарне активности и физичког фитнеса, Физичка активност и морталитет, Однос доза-одговор између физичке активности и здравља, Физичка активност и хроничне болести, имунитет, ментално здравље и повреде.

Физичка активност и посебне популације, Нежељна дејства и ризици повезани са физичком активношћу, Усвајање и одржавање физички активног животног стила, Значај физичке активности за јавно здравље и одговарајуће политике, Планирање, имплементација и вредновање интервенција усмерених на промоцију физичке активности.

Литература

Dishman, R. K, Heath, G. W., Schmidt, M. D, &, Lee, I-M. (2021). Physical Activity Epidemiology [Third Edition]. Human Kinetics.

Bornstein, D. B. PhD, Eyler, А. А., Maddock, Ј. А., & Moore, Ј. B. (2019). Physical Activity and Public Health Practice. Springer.

Избор научно-истраживачких радова из епидемиологије физичке активности.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: –
Методе извођења наставе

Интерактивно предавање, дискусија, проблемска настава, метода изокренуте учионице, метод студије случаја, радионице и самостални истраживачки рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

 

Завршни испит поена
Анализа научног чланка 10 Усмени испит 40
Пројекат мерења физичке активности 20    
План интервенције усмерене на промоцију физичке активности 30    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата